THS Boys Varsity vs GruverTHS Boys Varsity vs BalkoTHS Boys Varsity vs Boise CityTHS Girls Varsity vs BalkoTHS Girls Varsity vs Boise CityTHS Boys JV vs KeyesTHS Boys JV vs BalkoTHS Girls JV vs KeyesTexhoma Tournament: Texhoma vs Hardesty BoysTexhoma Tournament: Texhoma Boys vs TyroneTexhoma Tournament: Texhoma vs Hardesty GirlsTexhoma Tournament:  Texhoma vs Boise City Girls