BCHS Boys Varsity vs TexhomaBCHS Girls Varsity vs TexhomaTexhoma Tournament: Boise City vs Turpin BoysTexhoma Tournament:  Boise City vs Texhoma GirlsTexhoma Tournament: Boise City vs Goodwell BoysTexhoma Tournament:  Boise City vs Balko - Girls Championship Game